ACTUALITÉS

28
ENE

Trobada entre “Tirant Lo Blanc” i primer de Batxillerat

CLÀUDIA PIERA alumne de primer de batxillerat

El dimecres 13 de gener, el curs de primer de batxillerat vam anar a veure la novel·la cavalleresca de Joanot Mar-torell, “Tirant lo Blanc”, adaptada al teatre al centre cultural American Lake de Gavà.

Aquesta novel·la va arribar a ser consi-derada per Cervantes com la millor del món, fent-hi referència fins i tot al seu cèlebre Quixot.

L’obra de teatre va ser protagonitzada per cinc actors lleidatans que alhora interpretaven diferents personatges, incloent en el joc teatral certs elements de l’actuali-tat, com per exemple el popular selfie.

Un dels actors, per falta de personal, va haver d’interpretar a un personatge femení, però al contrari d’allò que es podria esperar, el públic adolescent va reaccionar respectuosament i va com-prendre que a l’escena tot s’hi val.

Al final de l’espectacle, els actors van passar a respondre una sèrie de pre-guntes. Entre elles, van tenir l’oportu-nitat d’explicar les dificultats del món del teatre, a més a més de l’origen de la seva passió per aquest art. Gairebé tots van començar de ben petits i final-ment, a l’hora d’escollir, es van decan-
tar per la interpretació.

Actualment, els cinc actors treballen a diferents obres de teatre per poder subsis-tir econòmicament. Quan feren aquesta elecció sabien que el seu futur mai estaria assegurat però estaven convençuts que allò era el que veritablement els agradava, encara que s’haguessin d’arriscar a tenir sempre la incertesa de no saber on estari-en al més o setmana següent. «Volem viure amb el teatre i no del teatre».

Finalment, tota la sala va agrair la seva in-terpretació com als actors agrada, amb un fort aplaudiment.

tirant2

1n Batx, Secondaire