ACTUALITÉS

3
FEB

Només el 50% dels estudiants de 1r de Batxillerat ho aproven tot al juny

El dilema amb què es troben molts dels estudiants a la fi de l’escolarització obligatòria, a l’hora de triar un Batxillerat o un Cicle Formatiu de Grau Mitjà, no sempre s’acaba resolent de manera satisfactòria. En no pocs casos, la tria del Batxillerat s’imposa gairebé com a única opció davant d’un alumnat sovint poc motivat per cursar aquests estudis, i això fa que molts no se’n surtin.

Així ho demostren les dades dels últims anys del Departament d’Ensenyament, on es constata que només entorn de la meitat dels alumnes de 1r Batxillerat promocionen a 2n sense assignatures pendents al juny (50,7% el curs 2014-2015 i 50,9% el 2013-2014).

Aquesta taxa augmenta fins a quasi el 60% sumant els alumnes que passen de curs amb totes les assignatures aprovades al setembre (entre un 9% i un 10%). Hi ha un 21,5% que promocionen a segon amb matèries suspeses i un 18,4% que repeteixen.

A segon de Batxillerat creix el percentatge d’aprovats fins al 70% en la convocatòria ordinària, mentre que al voltant d’un 13% ho fan en l’extraordinària, al setembre. L’índex de repetidors, no obstant, no és gaire inferior al de 1r curs: entre el 16,2% i el 17% en funció de l’any analitzat.

DIFERÈNCIES ENTRE MODALITATS
No totes les modalitats de Batxillerat, però, tenen el mateix comportament: la taxa més baixa d’aprovats al juny es registra a la modalitat d’Arts (tot i que es tracta d’una opció minoritària): entre un 36% i un 37% d’estudiants de 1r passen a segon sense assignatures pendents, enfront del 56% dels que ho fan al Batxillerat Científic.

Aquests indicadors són inversament proporcionals a les taxes de repetidors de curs (entre un 22,9% i un 24,6% al Batxillerat d’Arts i al voltant del 18% a Ciències).

El mateix patró es reprodueix a segon curs: mentre que en l’opció d’Arts la taxa d’aprovats a juny és del 54,5%, aquest percentatge oscil·la entre el 73,7% i el 75% en la modalitat científica.

A Humanitats i Ciències Socials, amb un percentatge d’alumnes semblant al del Batxillerat Científic, els aprovats a juny sense suspensos estan entorn del 47% a primer curs , i els repetidors al voltant del 19%.

A segon curs, els que aconsegueixen aprovar en la primera convocatòria se situen sobre el 68% i el percentatge de repetidors és del 17%.
11.2: Blanquerna inicia les sessions informatives dels estudis de grau

La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals estrena, el dijous 11 de febrer, el calendari de sessions informatives de les tres facultats de Blanquerna-Universitat Ramon Llull (URL), que aniran repetint-se fins a començaments de juliol.

En aquesta facultat, ubicada a Ciutat Vella, el centre ofereix els estudis de Periodisme i Comunicació Corporativa, Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting, Comunicació Audiovisual i Relacions Internacionals.

La Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport del carrer Císter comencarà a fer les seves jornades informatives a partir del 25 de febrer, mentre que la de Ciències de la Salut, situada al carrer Padilla, celebrarà la seva primera sessió el 20 de febrer.

Primaire, Secondaire